Wilgenduin GON-team: logopedisten, kinesisten en leerkrachten

BSBO Kalmthout
FORUM II

Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Contactgegevens & telefoonnummersGonvisie

Wat verstaan wij onder geïntegreerd onderwijs?

Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs, waarbij de GON- begeleider,extra ondersteuning biedt in het gewoon onderwijs, vertrekkend vanuit zijn eigen ervaring en kennis in het buitengewoon onderwijs. Op deze manier streven we ernaar om kinderen met “beperkingen” school te laten lopen binnen het gewoon basis -of secundair onderwijs.

Gonwerking

De belangrijkste rol van de Gon - begeleider is de ondersteuning van het integratieproces.

De taak richt zich tot alle betrokken partijen, de ouders, het schoolteam, de medeleerlingen en natuurlijk de leerling zelf. De Gon - begeleider vervult een brug -en ondersteuningsfunctie. Overleg, zowel formeel als informeel staan hier centraal.

Samenwerking met de leerling.

De zorgvraag van het kind is richtgevend voor de manier waarop er hulp geboden wordt. De hulp kan geboden worden door een onderwijskundige, een logopedist, een kinesist,…. De inhoud van de kindgerichte begeleiding kan zich situeren binnen de volgende gebieden:

- leerstofbegeleiding (de leerstof, studiemethode, attitudevorming);

- motorische begeleiding (het is zeker niet de bedoeling om een klassieke paramedische behandeling te geven, maar het doel blijft steeds het functioneren binnen de school te optimaliseren);

- sociaal-emotionele begeleiding;

- communicatie -en spraakbegeleiding.

Samenwerking met het gewoon onderwijs (het schoolteam)

Het schoolteam en (indien noodzakelijk, de klasgenoten) informeren over de problematiek van het kind, de informatie kan zowel medisch, pedagogisch-didactisch als integratiegericht zijn.

Zo krijgt het schoolteam inzicht in het functioneren van de leerling. Het is de bedoeling dat er samen naar oplossingen wordt gezocht.

Samenwerking met de ouders (broers,zussen…)

Hier heeft de gon - begeleider soms een brugfunctie tussen de leerling en zijn ouders of tussen de ouders en de school. De ouders zijn een belangrijke schakel in het integratieproces.

Aanpassingen van het materiaal

Hulpmiddelen (vb. stappenplan, hulpblaadjes, agenda…..) “op maat “ maken.

Extra , nieuw gestructureerd leermateriaal voorzien.

Door deze intense samenwerking streven we naar onderwijs op maat van elk kind zodat het opgroeit tot een gelukkig, kritisch, denkend kind met een positief zelfbeeld en voldoende kennis.